top of page

Pedagogische bekwaamheid

Ik stem mijn lessen af op het leerniveau en leeftijd van de leerling en betrek daarbij sociale en emotionele verschillen. Leerlingen zijn veelal gebaat bij extra visuele ondersteuning, denk hierbij aan video tutorials en juist niet aan lappen tekst.

Ik werk niet alleen met video tutorials, ik wissel ook af in mijn lesverloop en geef duidelijk aan wat de rode draad is in de lesfasen. Ook benoem ik de leerdoelen en het nut van de lessen, al wil ik dit nog meer bekrachtigen in mijn lessen in de toekomst. Dit wil ik bijvoorbeeld bereiken door vaker stil te staan bij de leeropbrengst aan het einde van de les. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden doormiddel van LessonUp, klassikaal bespreken of Google Forms.


Ik houdt mijn planning realistisch en ook flexibel. Wanneer mijn lessen realistisch en haalbaar zijn voor de leerlingen creëer ik ruimte voor experimentele en complexe leerprocessen, bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van leerlingen trainen. Ik vind het belangrijk dat de leerling zeggenschap heeft over zijn/haar leerproces. Ik geef leerlingen dan ook een grote medeverantwoordelijkheid voor planning en organisatie.

Een veilige leeromgeving

Ik onderneem passende acties om het sociale klimaat in de klas te verbeteren en dat is terug te zien in de leerlingenenquêtes van de afgelopen 2 jaar. Ook is er te zien dat er nog altijd ruimte is voor verbetering.


Ik benader de leerling als individu binnen de groep, die allemaal hun eigen aanpak nodig hebben. Het is van belang om potentiële leerproblemen te signaleren en hier ook rekening mee te houden in de onderwijsaanpak.

Wat ik merk bij leerlingen met een leerprobleem is dat ze gebaat zijn bij een rustige leeromgeving. Vanuit consistentie bloeit discipline dat weer tot motivatie bijdraagt.


Verder stimuleer ik actief de autonomie van de leerling door de verantwoordelijkheid voor de opdrachten bij hen neer te leggen en doormiddel van gerichte doorvragen. Ook geef ik leerlingen verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces. Snelle werkers krijgen extra maatwerk dat bij hen past, denk hierbij aan extra training in onderdelen of diverse tussenopdrachten die aansluiten bij het eindexamen.

Langzame werkers koppel ik aan sterkere en snellere leerlingen, peer2peer feedback wordt hier dan ook volop ingezet. Ik streef ernaar om altijd een veilige leeromgeving te creëer waar leerlingen zich medeverantwoordelijk voor voelen. Het is belangrijk om leerlingen ruimte te bieden en ook duidelijke grenzen te stellen.


Doelen, taken en verwachtingen

De doelen, taken en verwachtingen zijn helder, voor mij en voor de leerling. Aan het begin en eind van de les kom ik hier ook op terug. Zijn de doelen behaald? Welke taken zijn uitgevoerd deze les? En weten we nog wat de verwachtingen waren deze les?

Aan het einde van de les sta ik stil bij de leeropbrengst, zijn de leerdoelen behaald? Wat ging er minder goed en wat ging er juist wel goed? Was de opdracht op niveau of waren er onderdelen die duidelijker konden? Ook blik ik vooruit op wat we de volgende les gaan doen en benoem ik de deadline nog een keer.


Ik ontwerp voor mijn lessen betrouwbare, duidelijke en valide opdrachten met daarbij correctiemodellen. Voorbeelden van deze correctiemodellen zijn ook te vinden bij mijn ontwikkelingen voor het keuzevak Sign.

De voortgang toets ik op gevarieerde manieren. De meest bekende vorm van voortgang meten is een toets afnamen. Deze zet ik ook in bij de theorie en begrippen die geleerd moeten worden. Ook maak ik gebruik van tussentijdse quizzen. Praktijk onderdelen toets ik door een feedback gesprek te houden met de leerling. Wat kan er volgende keer beter, en wat zijn de stappen die ondernomen zijn?


Een doorlopende leerlijn

Ik mis een bredere doorlopende leerlijn binnen het profielvak MVI. Ik ben dan ook volop bezig om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen waar leerlingen en docenten bij gebaat zijn. Doormiddel van onderzoek en samenwerking is de eerste stap voor deze leerlijn het bewerkstelligen van gerichte keuzevakken. Het hele plan hiervoor kan ook gevonden worden in mijn ontwikkelingen keuzevakplan. Ook is het van belang dat de inhoud van het profiel MVI inzichtelijk wordt gemaakt, hiervoor heb ik dan ook een infographic ontwikkeld die wij binnen MVI zullen hanteren.


Men is gebaat bij duidelijkheid. Want met duidelijkheid komt orde. Op een goed fundament kan gebouwd worden. Door te reflecteren op mijn ontworpen plannen creëer ik deze nodige duidelijkheid. Het keuzevakplan dat aansluit op de profielvakken van MVI moet een sterke fundatie creëeren die leerling voorbereid voor het 4e jaar en het examen.


Ik zal een korte toelichting geven over de doorlopende leerlijn binnen MVI. Een examenonderdeel is de profielmodule 2D/3D vormgeven, het is dan ook logisch om in het 3e leerjaar het keuzevak 3D vormgeving verplicht te stellen voor extra diepgang en om de doorlopende leerlijn dusdanig te bevorderen dat leerlingen er bij gebaat zijn voor hun examen. Het keuzevak Sign staat vrijwel centraal om de basis te leren van de software dat op het examen terugkomt, ook hier zijn leerlingen gebaat bij. De fundatie is dus gezet, de doorlopende leerlijn ook. Met deze sterke fundatie kan gekeken worden naar een passend uitstroomprofiel waar aandacht aan wordt gegeven in het 4e leerjaar, ook wel het thema 'verbreding'.


Comments


bottom of page